امکانات گروه

آزمایشگاه زبان رشته زبان و ادبیات عربی

گروه زبان و ادبیات عربی دارای یک آزمایشگاه زبان با تعداد ۱۶ واحد دروس آزمایشگاهی شامل : آزمایشگاه ، قرائت روزنامه و مجلات عربی و گوش دادن به اخبار ، رادیو و تلویزیون می باشد.