پژوهش


پژوهش

مجلات ودیگر انتشارات گروه

مجلۀ (پژوهش های تاریخی ایران و اسلام)     علمی - پژوهشی
مجلۀ (گاهنبار)   علمی - پژوهشی

  

 فعالیت علمی پژوهشی گروه تاریخ تا کنون(از سال 1392تا 1397)                                            

 
تعداد دریافت پایه تشویقی 4 مرتبه
تعداد مقالات علمی پژوهشی 107 مقاله
تعداد دریافت گرنت 2
تعداد سفرهای علمی 12
تعداد طرح های پژوهشی و پایان نامه ها 32
ترجمه یا تالیف کتاب 2