اخبار

برگزاری جلسه آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مورخ  26 اردیبهشت ماه 1403

برگزاری جلسه آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مورخ 26 اردیبهشت ماه 1403

جلسه آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در تاریخ 26 اردیبهشت ماه ۱۴۰3 با حضور ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر عباسعلی آهنگر، معاون محترم پژوهشی جناب آقای دکتر عبدالرسول حسنی فر و معاون محترم آموزشی سرکار خانم دکتر اله...
هفته سرآمدی آموزشی گروه ادبیات و زبان فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

هفته سرآمدی آموزشی گروه ادبیات و زبان فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری کارگاه های گروه زبان و ادبیات فارسی به مناسبت دهه سرآمدی آموزش
هفته سرآمدی آموزشی گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

هفته سرآمدی آموزشی گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری کارگاه های گروه زبان و ادبیات عربی به مناسبت دهه سرآمدی آموزش
هفته سرآمدی آموزشی گروه زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

هفته سرآمدی آموزشی گروه زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری کارگاه های گروه زبان انگلیسی به مناسبت دهه سرآمدی آموزش
هفته سرآمدی آموزشی گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

هفته سرآمدی آموزشی گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری کارگاه های گروه علوم اجتماعی به مناسبت دهه سرآمدی آموزش
هفته سرآمدی آموزشی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

هفته سرآمدی آموزشی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری کارگاه های گروه باستان‌شناسی به مناسبت دهه سرآمدی آموزش
هفته سرآمدی آموزشی گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی

هفته سرآمدی آموزشی گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری کارگاه های گروه تاریخ به مناسبت دهه سرآمدی آموزش
برگزاری چهارشنبه های پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری چهارشنبه های پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری کارگاه گروه علوم اجتماعی به مناسبت چهارشنبه‌های پژوهشی
رنگ آمیزی دیوار دانشکده ادبیات

رنگ آمیزی دیوار دانشکده ادبیات

رنگ آمیزی دیوار دانشکده ادبیات با حضور اساتید محترم دانشکده هنر و دانشجویان علاقه‌مند
برگزاری جلسه آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مورخ 12 اردیبهشت ماه 1403

برگزاری جلسه آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مورخ 12 اردیبهشت ماه 1403

جلسه آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در تاریخ ۱2 اردیبهشت ماه ۱۴۰3 با حضور ریاست دانشکده جناب آقای دکتر عباسعلی آهنگر و معاون محترم آموزشی سرکار خانم دکتر الهام شیردل و مدیران محترم گروه‌های آموزشی برگزار گردید.