معرفی گروه تاریخ

 در سال ۱۳۵3 گروه تاریخ تأسیس گردید. این گروه آموزشی تا سال ۱۳۷۶ به تربیت دبیران تاریخ می پرداخت از سال ۱۳۷۶ لیسانس تاریخ غیر دبیری در دو دوره نوبت اول و نوبت دوم تربیت می کرد و اینک در مقطع کارشناسی فقط در نوبت اول دانشجو می پذیرد. همچنین گروه تاریخ از سال ۱۳۸۰ تاکنون در ۴ گرایش (تاریخ ایران دوره  اسلامی -تاریخ اسلام-تاریخ ایران باستان و تاریخ عمومی جهان) و از سال 1394 در دوره کارشناسی ارشد رشتۀ زبانهای باستانی ایران دانشجو پذیرفته است و درصدد راه اندازی دوره کارشناسی ارشد رشتۀ انقلاب اسلامی و دوره دکتری تاریخ عمومی جهان است این گروه درحال حاضر دارای 12 عضو هیات علمی (3دانشیار و 9 استادیار) است.

کارشناس گروه : آقای محمدرضا اقلیما

 

سیلابس دروس اصلی و پایه

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ _5.pdf?ver=mjrZ4JCPiT5k-N7uynGleA%3d%3d

سیلابس کارشناسی ارشد گرایش تاریخ ایران دوره اسلامی

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ _6.pdf?ver=0hQ23yPXvXM_aUdJFle5kA%3d%3d

سیلابس کارشناسی ارشد گرایش تاریخ اسلام

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ _7.pdf?ver=5BkFSKJZ9NGThHJ3vEfvMA%3d%3d

سیلابس کارشناسی ارشد گرایش تاریخ باستان 

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ _8.pdf?ver=O43y_45toG602zbIopzyHg%3d%3d

سیلابس کارشناسی ارشد گرایش تاریخ عمومی جهان

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ _1.pdf?ver=u7hJw8rt-6LeOhfLhEU7TQ%3d%3d

سرفصل دروس کارشناسی تاریخ فصل 1

/Portals/0/Group/FA-LiHu/fasl1_1.pdf?ver=pMh2FZiGkZOfCPj7x-5riQ%3d%3d

سرفصل دروس کارشناسی تاریخ فصل 4

/Portals/0/Group/FA-LiHu/fasl4_1.pdf?ver=37mkOM7k57FXL7PZNrpgZA%3d%3d

سرفصل دروس کارشناسی ارشد گرایشهای : تاریخ ایران باستان ، تاریخ عمومی جهان ، تار یخ اسلام، تاریخ ایران اسلامی

/Portals/0/Group/FA-LiHu/_16.pdf?ver=DoJibk5x3qOpdN_lF_N-FA%3d%3d