آموزش

  • اهم فعالیتهای آموزشی گروه زبان و ادبیات انگلیسی :

  • تنظیم برنامه آموزشی در هر نیمسال تحصیلی

  • بررسی پرونده فارغ التحصیلی دانشجویان و رفع  اشکالات آموزش آنها

  • بررسی انتخاب واحد دانشجویان در ابتدای هر نیمسال و رفع اشکالات پیش آمده

  • تنظیم قراردادهای حق التدریس اساتید مدعو

  • اطلاع رسانی برنامه امتحانی اساتیدو تعیین مدیرحوزه امتحانات

  • برنامه ریزی و برگزاری امتحانات پایان هر نیمسال تحصیلی

  • بررسی وضعیت دانشجویان کمیسیونی و ارجاع به کمیسیون  موارد خاص

  • انجام امور مربوط به حذف و اضافه و تحصیلات تکمیلی

  • انجام امور مربوط به دانشجویان  مشروطی و عدم مراجعه