مدیر گروه


مدیر گروه

مریم شیپری
مدیر گروه
مریم شیپری
maryamsheipari@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1392 1402