آموزش

اهم فعالیتهای آموزش گروه علوم اجتماعی :

  • تنظیم برنامه آموزش در هر نیمسال  تحصیلی
  • بررسی پرونده فارغ التحصیلی دانشجویان و رفع اشکالات آموزشی آنها
  • بررسی انتخاب واحد دانشجویان در ابتدای هر نیمسال و رفع اشکالات پیش آمده
  • تنظیم قرار دادهای حق التدریس اساتیدمدعو
  • اطلاع رسانی بر نامه امتحانی اساتیدو تعیین مدیر حوزه
  • برنامه ریزی و برگزاری امتحانات پایان هر نیمسال تحصیلی
  • بررسی وضعیت دانشجویان کمیسیونی و ارجاع به کمیسیون موارد خاص
  • انجام امور مربوط به حذف و اضافه و تحصیلات تکمیلی
  • انجام  امور مربوط به دانشجویان مشروطی و عدم مراجعه