علوم اجتماعی


معرفی گروه علوم اجتماعی


معرفی
گروه علوم اجتماعی در ابتدا با عنوان گروه مردم شناسي در مقطع كارداني در سال 1377 در دانشكده هنر شروع به كار كرد. از سال 1377 تا سال 1385 در طی يازده دوره تعداد 197 نفر از این گروه فارغ التحصيل شدند. پس از تبديل مقطع کاردانی به كارشناسي در سال 1385، این گروه با عنوان گروه علوم اجتماعی گرایش مردم شناسی به دانشكده ادبيات و علوم انساني انتقال يافت. بعد از اخذ مجوز پذیرش دانشجو در گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی در سال 1388، عنوان گروه به علوم اجتماعی  تغییر یافت. گروه علوم اجتماعی هم اكنون داراي 9نفر عضو هيأت علمي ثابت است.

کارشناس گروه : خانم مریم براهویی نیکجو

رشته ها:
*علوم اجتماعي گرايش مردم شناسي
گرایش مردم شناسی از گرایش های اصلی علوم اجتماعی است که حیطۀ آن شناخت تمامی جنبه های حیات اجتماعی انسان ها می باشد. این گرایش دارای 138 واحد و متشکل از واحدهای پایه، الزامی، تخصصی و عمومی می باشد. کل دانشجویان مردم شناسی تا نیمسال دوم 98-1399 ، 54 نفر می باشند

 

*علوم اجتماعي گرايش جامعه شناسی
گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی که از سال 1397 به جامعه شناسی تغییر نام داد و هم اکنون کارشناسی جامعه شناسی عنوان رشته می باشد و تغییری در سیلابس و دروس ایجاد نشده است ، و از گرایش های اصلی علوم اجتماعی است که به مطالعۀ علمی رفتار اجتماعی انسان ها، گروههای اجتماعی و جوامع انسانی می پردازد.کل دانشجویان کارشناسی جامعه شناسی تا نیمسال دوم 98-1399 ،53 نفر می باشند .

کار شناسی ارشد جامعه شناسی  از سال 1397 تا 1398  ، 31 نفر می باشند

 

سیلابس کارشناسی جامعه شناسی

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ - _1.pdf?ver=1_OZP7lTa9-JmsUxb4Ilug%3d%3d

سیلابس کارشناسی ارشد گرایش جامعه شناسی

/Portals/0/Group/FA-LiHu/selabs arshd jameh.pdf?ver=pTv46yQN8jfqHxRMLv3bRw%3d%3d

سرفصل دروس دوره کارشناسی جامعه شناسی 

/Portals/0/Group/FA-LiHu/sarfasl arshd jameh.pdf?ver=kxc1opRYw2CtvLhCssXP3Q%3d%3d

سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد جامعه شناسی

/Portals/0/Group/FA-LiHu/sarfasl arshd jameh_1.pdf?ver=Rphulo-uYi0cPsKYlXHkQg%3d%3d