آموزش

اهم فعالیتهای آموزشی گروه  زبان و ادبیات عربی :

  • تنظیم برنامه آموزشی در هر نیمسال تحصیلی
  • بررسی پرونده فارغ التحصیلی دانشجویان و رفع اشکالات آموزشی آنها
  • بررسی انتخاب واحد دانشجویان در ابتدای هر نیمسال و رفع اشکالات پیش آمده
  • تنظیم قرار دادهای حق التدریس اساتید مدعو
  • اطلاع رسانی برنامه امتحانی اساتیدو تعیین مدیر حوزه امتحانات
  • برنامه ریزی و برگزاری امتحانات پایان هر نیمسال تحصیلی
  • بررسی وضعیت دانشجویان کمیسیونی و ارجاع به کمیسیون موارد خاص
  • انجام امور مربوط به حذف و اضافه و تحصیلات تکمیلی
  • انجام  مور مربوط به دانشجویان مشروطی و عدم مراجعه