مدیر گروه

محمدامیر مشهدی
مدیر گروه
محمدامیر مشهدی
mashhadi@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استاد
1381 1402