مدیر گروه

عبدالله واثق عباسی
مدیر گروه
عبدالله واثق عباسی
vacegh40@yahoo.com
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1386 1397