همایش های ملی و بین المللی


همایش های ملی و بین المللی

 

همایش ملی روابط اقتصادی ایران و هند :

همایش ملی روابط اقتصادی ایران و هند در قرن بیستم توسط گروه تاریخ در تاریخ بیست ودوم مهرماه 1400 در دو نشست صبح و عصر برگزار شد.

طرح اولیه این همایش در زمستان سال 1398 در گروه تاریخ مطرح و تصویب گردید و هدف اصلی از آن شناخت رخدادهای اقتصادی و تجاری فی ما بین ایران و هندوستان در قرن بیستم از یک سو و شناخت پتانسیل های روابط اقتصادی در عصر کنونی از سوی دیگر بود.