پارساهای تقاضامحور


پارساهای تقاضامحور

 ردیف پایان نامه های کارشناسی ارشد  به منظور حل مشکلات کشوری  تعداد
1 کارشناسی ارشد  90
2 بین الملل 4

 

   
     
پایان نامه های تقاضا محور  19