امور عمومی


امور عمومی

 

رئیس اداره امور عمومی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی: جناب آقای علیرضا الهامی

تلفن : 31136752

شرح وظايف امور عمومی دانشکده

-   انجام کلیه امور پشتیبانی و خدماتی مرکز و ارائه آن به واحدهای مختلف

-   انجام  امور تدارکات و تإمین وسایل و تجهیزات موردنیاز واحدهای مختلف در چهار چوب قوانین و مقررات 

-   نگهداری، تعمیر، حفظ و حراست ساختمان و تأسیسات، تجهیزات، وسایل و سایر لوازم و انجام اقدامات حفاظتی و امنیتی در موقع بروز حوادث با همکاری حوزه های مرتبط دانشکده 

-   نظارت بر امور بهداشتی ونظافتی و نامه رسانی کل دانشکده 

-   تنظیم گزارش از فعالیتهای انجام شده جهت ارائه به امور عمومی دانشگاه و رئیس دانشکده 

-   تهیه و تنظیم و نگهداری درخواست کالا و اسناد خرید 

-   توزیع  و تحویل کالاهای مورد درخواست به واحدها

- انجام تدارکات لازم جهت  تأمین آب و برق، حفظ وسایل و تجهیزات دستگاههای حرارتی و ارتباطی