مدیریت دانشکده


مدیریت دانشکده

حسین یغفوری
رئیس دانشکده
حسین یغفوری
yaghfoori@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دانشیار
1391 1400
جواد بذرافشان
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
جواد بذرافشان
bazrafshan@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دانشیار
1385 1397
محمود خسروی
معاون پژوهشی
محمود خسروی
khosravi@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استاد
1368 1397
محسن حمیدیان پور
مدیر گروه
محسن حمیدیان پور
mhamidianpour@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استادیار
1394 1400
زهره هادیانی
مدیر گروه
زهره هادیانی
z.hadyani@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استادیار
1393 1397