مدیریت دانشکده


مدیریت دانشکده

محمود خسروی
رئیس دانشکده
محمود خسروی
khosravi@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استاد
1368 1401
محسن حمیدیان پور
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
محسن حمیدیان پور
mhamidianpour@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دانشیار
1394 1402
حمید نظری پور
مدیر گروه
حمید نظری پور
h.nazaripour@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استادیار
1388 1403
اعظم امیری
مدیر گروه
اعظم امیری
azamamiri@eco.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استادیار
1389 1402
حمیدرضا رخشانی نسب
مدیر گروه
حمیدرضا رخشانی نسب
rakhshaninasab_h@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استادیار
1393 1402