مدیریت دانشکده


مدیریت دانشکده

حسین یغفوری
رئیس دانشکده
حسین یغفوری
yaghfoori@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دانشیار
1391 1400
جواد بذرافشان
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
جواد بذرافشان
bazrafshan@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دانشیار
1385 1400
محسن حمیدیان پور
مدیر گروه
محسن حمیدیان پور
mhamidianpour@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استادیار
1394 1400
حمیدرضا رخشانی نسب
مدیر گروه
حمیدرضا رخشانی نسب
rakhshaninasab_h@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استادیار
1393 1399