مدیریت دانشکده


مدیریت دانشکده

محمود خسروی
رئیس دانشکده
محمود خسروی
khosravi@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استاد
1368 1401
جواد بذرافشان
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
جواد بذرافشان
bazrafshan@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دانشیار
1385 1401
محسن حمیدیان پور
مدیر گروه
محسن حمیدیان پور
mhamidianpour@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دانشیار
1394 1401
حمیدرضا رخشانی نسب
مدیر گروه
حمیدرضا رخشانی نسب
rakhshaninasab_h@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استادیار
1393 1401