کارکنان


کارکنان

مسئول آموزش

شهربانو گنجعلی

تلفن تماس:31136872

تحصیلات: کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

آدرس ایمیل: ganjalishahrbano47@gmail.com

کارشناس گروه مهندسی فضای سبز

ادهم سیدزاده

تلفن تماس:31136738

تحصیلات:کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

آدرس ایمیل: adhamsayedzadeh44@gmail.com

کارشناس گروه اقتصاد کشاورزی

مرجان شاپوریان

تلفن تماس:31136873

تحصیلات:کارشناسی روابط عمومی

آدرس ایمیل: marjansha18@gmail.com

کارشناس پژوهشی دانشکده

مینا مرادی

تلفن تماس: 31136738

تحصیلات: کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

آدرس ایمیل: research@essa.usb.ac.ir

مسئول دفتر رئیس دانشکده

محمدجواد آهنگر

تلفن تماس: 31136298

تحصیلات: کارشناسی حقوق

آدرس ایمیل:

نیروی خدماتی

نام و نام خانوادگی: ابراهیم اردونی

تحصیلات: دیپلم

شماره تماس: 6298