ریاست دانشکده


ریاست دانشکده

محمود هاشمی تبار
رئیس دانشکده
محمود هاشمی تبار
mhashemi@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
1383 1400