ریاست دانشکده


ریاست دانشکده

محمود هاشمی تبار
محمود هاشمی تبار / رئیس دانشکده
mhashemi@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده علوم زیست محیطی و كشاورزی پایدار
استادیار
1383 1397