اعضای هیأت علمی


اعضای هیأت علمی دانشکده

اعظم امیری
اعظم امیری
azamamiri@eco.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دانشیار
1389 1402
سیدمهدی حسینی
سیدمهدی حسینی
hosseini@eco.usb.ac.ir
دانشکده علوم زیست محیطی و كشاورزی پایدار
استادیار
1392 1400
امیر دادرس مقدم
امیر دادرس مقدم
amdadras@eco.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
1387 1401
صدراله رمضانی
صدراله رمضانی
sramezani@eco.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استادیار
1391 1402
علی سردارشهركی
علی سردارشهركی
a.s.shahraki@eco.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشیار
1389 1402
علیرضا شهریاری
علیرضا شهریاری
ali_shahriari@eco.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دانشیار
1389 1401
مهدی صفدری
مهدی صفدری
mahdalis@eco.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشیار
1382 1400
پیمان گلچین
پیمان گلچین
pgolchin@science.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
مربی
1387 1401
ابراهیم مرادی
ابراهیم مرادی
eb_moradi@eco.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشیار
1391 1402
محرم ولیزاده
محرم ولیزاده
m.valizadeh@anrs.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استادیار
1389 1401
محمود هاشمی تبار
محمود هاشمی تبار
mhashemi@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
1383 1400