اعضای هیات علمی

سیدمهدی حسینی
مدیر گروه
سیدمهدی حسینی
hosseini@eco.usb.ac.ir
دانشکده علوم زیست محیطی و كشاورزی پایدار
استادیار
1392 1400
ابراهیم مرادی
ابراهیم مرادی
eb_moradi@eco.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشیار
1391 1402
محمود هاشمی تبار
محمود هاشمی تبار
mhashemi@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
1383 1400
مهدی صفدری
مهدی صفدری
mahdalis@eco.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشیار
1382 1400
علی سردارشهركی
علی سردارشهركی
a.s.shahraki@eco.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشیار
1389 1402
امیر دادرس مقدم
امیر دادرس مقدم
amdadras@eco.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
1387 1401