اقتصاد کشاورزی

این گروه در سال ۱۳۷۴ با پذیرش ۱۴ نفر دانشجو در مقطع کارشناسی آغاز به کار کرد و تعداد دانشجویان در مقطع کارشناسی به ۴۳۰ نفر افزایش یافت.

این گروه در سال ۱۳۸۶ مؤفق به جذب دانشجو در مقطع دکتری گردیده و همچنین با توجه به موافقت اصولی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، این گروه از مهرماه ۸۷ اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش اقتصاد کشاورزی نموده است.

همچنین این گروه از سال ۱۳93 مؤفق به جذب دانشجو در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد در رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی گردید.

 

گرایش های مهندسی اقتصاد کشاورزی:

  • سیاست و توسعه کشاورزی
  • اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
  • اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
  • بازاریابی محصولات کشاورزی