مهندسی فضای سبز

آنچه بسیار مهم بنظر میرسد روند رفتارهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری در شهرهاست که در همسویی با پیشرفت تکنولوژی و خلق شیوه های نوین مدیریت شهری مرحله ای جدید از نیازها را پدیدار می سازد که نکته مهم فضای سبز شهری میباشد.

برای انجام این  مهم  مهندسی فضای سبز که آمیخته ای از علم و هنر و تجربه و مهارت است که بکار گیری آن باعث ایجاد موازنه بین محیط زیست و نیاز مندیهای انسان می شود، همچنین رشته مهندسی فضای سبز یک حرفه تخصصی میان رشته ای در بین دیگر علوم کاربردی مرتبط نظیر معماری، معماری منظر و باغبانی شهری بوده که در طراحی، برنامه ریزی و مدیریت مناظر و فضاهای سبز مورد نیاز شهری بکار میرود چاره ای اندیشیده است.

بر این اساس دانشگاه سیستان و بلوچستان با بیش از50 هکتار فضای سبز و سرانه 35 متر مربع برای هر نفر در سال 1389 اقدام به تأسیس رشته مهندسی فضای سبز نمود.