معاونت آموزشی


معاونت آموزشی

محمود هاشمی تبار
محمود هاشمی تبار / معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
mhashemi@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده علوم زیست محیطی و كشاورزی پایدار
استادیار
1383 1397