معاونت آموزشی


معاونت آموزشی

محمود هاشمی تبار
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
محمود هاشمی تبار
mhashemi@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
1383 1400