معاونت پژوهشی


معاونت پژوهشی

محمود هاشمی تبار
معاون پژوهشی
محمود هاشمی تبار
mhashemi@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
1383 1400