اعضای هیات علمی

علیرضا شهریاری
مدیر گروه
علیرضا شهریاری
ali_shahriari@eco.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دانشیار
1389 1401
اعظم امیری
اعظم امیری
azamamiri@eco.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دانشیار
1389 1402
صدراله رمضانی
صدراله رمضانی
sramezani@eco.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استادیار
1391 1402
محرم ولیزاده
محرم ولیزاده
m.valizadeh@anrs.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استادیار
1389 1401
پیمان گلچین
پیمان گلچین
pgolchin@science.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
مربی
1387 1401