درباره گروه

گروه فلسفه وحكمت اسلامي بعنوان يكي از گرايشهاي الهيات ومعارف اسلامي در سال ۱۳۷۴ تاسيس وكار خود را با پذيرش ۴۴ دانشجو آغاز نموده است وتا به حال در ۱۴ دوره دانشجو در مقطع كارشناسي پذيرفته است علاوه بر آن در سال ۱۳۸۷ مجوز پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد فلسفه وكلام اسلامي را اخذ ونيمسال اول ۱۳۸۸ اين مقطع با پذيرش ۱۸ دانشجو شروع بكار نمود. در اين رشته دانشجويان با تاريخ فلسفه اسلامي ، و فلاسفه اسلامي آشنا خواهند شد و نظريات هر كدام از آنها مورد بررسي و تحقيق قرار مي گيرد . فعاليت مهم گروه تغيير سيلابس درسي كارشناسي از نيمسال دوم ۸۹/۸۸ ميباشد كه در سيلابس جديد از حجم دروس پايه كاسته شده ودروس تخصصي فلسفه افزايش يافته است .