اعضای هیئت علمی


هيات علمي

ولی اله حسومی
ولی اله حسومی
dr.hasoomi@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشیار
1388 1400
علیرضا حیدری نسب
علیرضا حیدری نسب
heydarynasab43@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشیار
1387 1402
حسین خاكپور
حسین خاكپور
dr.khakpour@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشیار
1383 1401
غلام رضا رضوی دوست
غلام رضا رضوی دوست
r.razavi@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
مربی
1393 1399
هادی زینی ملك آباد
هادی زینی ملك آباد
zeini@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1390 1400
مهرناز گلی
مهرناز گلی
goli_m@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1392 1400
سیدمحمدحسین موسوی
سیدمحمدحسین موسوی
drmoosavi@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1394 1397