مدیریت

سیدمحمدحسین موسوی
مدیر گروه
سیدمحمدحسین موسوی
drmoosavi@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1394 1397