اعضای هئیت علمی


اعضای هیئت علمی

مصطفی محمودی صاحبی
مدیر گروه
مصطفی محمودی صاحبی
mahmoodi@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1390 1401
ابراهیم نوری
ابراهیم نوری
enoori@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشیار
1385 1400
محمدعلی مصلح نژاد
محمدعلی مصلح نژاد
mosleh@lihu.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
مربی
1383 1399
افضل بلوكی
افضل بلوكی
boluki1342@lihu.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1383 1399
رضوانه نجفی سواد رودباری
رضوانه نجفی سواد رودباری
r.najafi1342@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1387 1400
قدسیه اكبری
قدسیه اكبری
q.akbari110@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
مربی
1391 1397