مدیریت گروه

مصطفی محمودی صاحبی
مدیر گروه
مصطفی محمودی صاحبی
mahmoodi@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1390 1401