رشته های تحصیلی

نام رشته مقطع تعداد دانشجویان فعال تعداد دانشجویان فارغ التحصیلی
فلسفه و کلام اسلامی کارشناسی 110 866