اعضای هیئت علمی

حمید اسكندری
حمید اسكندری
dr.hamid.eskandari@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1399 1401
حسن رهبر
حسن رهبر
h_rahbar@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1388 1402
مرتضی عرفانی
مرتضی عرفانی
m.erfani@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1389 1401
علی اكبر نصیری
علی اكبر نصیری
draliakbarnasirii@gmail.com
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشیار
1384 1397