مدیریت

خلیل حكیمی  فر
مدیر گروه
خلیل حكیمی فر
kh_hakimifar@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1395 1402