رشته های تحصیلی

نام رشته مقطع تعداد دانشجویان فعال تعداد دانشجویان فارغ التحصیل
ادیان و عرفان کارشناسی 95 151

ذخیره