اعضای هیئت علمی

محبعلی آبسالان
محبعلی آبسالان
m.absalan@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشیار
1390 1397
خلیل حكیمی  فر
خلیل حكیمی فر
kh_hakimifar@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1395 1402
زهرا رخشانی
زهرا رخشانی
z-rakhshanii@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
مربی
1398 1399
سجاد واعظی منفرد
سجاد واعظی منفرد
sajadvaezi114@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1397 1401