کارشناسی ارشد

نام رشته مقطع تعداد دانشجویان فعال تعداد دانشجویان فارغ التحصیل
ادیان و عرفان         کارشناسی ارشد             32 36