رشته های تحصیلی

نام رشته مقطع تعداد دانشجویان فعال تعداد دانشجویان فارغ التحصیل
علوم قرآن و حدیث کارشناسی 135 241