کارشناسی ارشد

نام رشته مقطع تعداد دانشجویان فعال تعداد دانشجویان فارغ التحصیلی
علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد 32 79
علوم حدیث گرایش تفسیر اثری کارشناسی ارشد 201 12
علوم حدیث گرایش نهج البلاغه کارشناسی ارشد 21 1