جواد شایان فر
مدیر گروه
جواد شایان فر
j_shayanfar@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1393 1394