درباره گروه

گروه معارف اسلامي از سال ۷۵ مستقل گرديد وهم اكنون يكي از گروههاي آموزشي دانشكده الهيات ومعارف اسلامي است . اين گروه صرفاً دروس عمومي معارف اسلامي را كه از سوي وزارت علوم ، تحقيقات و فنآوري و شوراي انقلاب فرهنگي و معاونت امورات اساتيد و دروس معارف اسلامي مصوّب مي باشد ، ارائه مي نمايد . دروس گروه معارف اسلامي ( كه به صورت ليست دروس عمومي هر ترم براي كل دانشجويان دانشگاه ارائه مي شود )‌به شرح زير است (‌واحدهاي الزامي دروس كه تمام دانشجويان دوره كارشناسي ملزم به گذراندن هستند )‌ دروس مذكور در ۸ عنوان درسي مي باشد :

۱- انديشه اسلامي (۱)‌

۲- انديشه اسلامي (۲)‌

۳- اخلاق اسلامي

۴- انقلاب اسلامي

۵- تاريخ تحليلي اسلام

۶- تفسير موضوعي قرآن

۷- تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران

۸- دانش خانواده و جمعيت