درباره گروه

رشته و گرایش ادیان و عرفان تطبیقی به بررسی سیر پیدایش و تطور تاریخی ادیان مختلف جهان اعم از وحیانی و غیر وحیانی ، بزرگ و کوچک ، شرق و غرب و ... و نیز تحلیل نظری و عملی آنها می پردازد.در این گرایش علمی که زیر مجموعه  رشته الهیات و معارف اسلامی است ادیانی همچون ادیان خاور دور ، بین النهرین، هند ، یهود ، مسیحیت و ... مورد مطالعه قرار می گیرد و به فرق و مذاهب همه ادیان از جمله اسلام نیز اشاره می شود.نکته قابل تأمل آن است که به بُعد  عرفانی و معنوی همه ادیان شناخته شده جهان توجه ویژه می گردد و اعتقادات و سنت های نظری و عملی عرفان ادیان، توصیف و تحلیل گردیده و با هم تطبیق می شود و بخشی از آثار و متون عرفان اسلامی سایر ادیان بزرگ به زبان های انگلیسی، عربی و فارسی مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و توضیح داده می شود. به طور کلی دانشجویان گرایش ادیان و عرفان تطبیقی آشنایی کلی با همه ادیان مهم جهان از بعد تاریخی ، کلامی و عرفانی پیدا می کنند.