آموزش


رشته های این دانشکده به تفکیک مقطع تحصیلی

 

رشته های این دانشکده به تفکیک مقطع تحصیلی به شرح ذیل می باشند:

کارشناسی

 • فیزیک حالت جامد
 • شیمی محض
 • شیمی کاربردی
 • زمین شناسی
 • زیست شناسی عمومی
 • زیست سلولی و مولکولی - ژنتیک

کارشناسی ارشد

 • فیزیک حالت جامد
 • فیزیک نجومی
 • فیزیک هسته ای
 • فوتونیک - فیزیک
 • علوم و فناوری نانو - نانوفیزیک
 • شیمی آلی
 • شیمی معدنی
 • شیمی فیزیک
 • شیمی تجزیه
 • فیتوشیمی
 • شیمی کاربردی
 • زمین شناسی - آبشناسی
 • زمین شناسی - تکتونیک
 • زمین شناسی - پترولوژی
 • زمین شناسی - اقتصادی
 • زمین شناسی - ژئوشیمی
 • زیست شناسی - بیوشیمی
 • زیست شناسی - ژنتیک
 • زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی

دکتری

 • فیزیک هسته ای
 • شیمی آلی
 • شیمی معدنی
 • شیمی فیزیک
 • شیمی تجزیه
 • شیمی کاربردی
 • زمین شناسی - ژئوشیمی
 • زیست شناسی - ژنتیک مولکولی

سال تحصیلی 96