امور آموزشی


DDR Menu

امور آموزشی

وظایف اداره آموزش دانشکده

- پاسخگویی و رفع مشکلات آموزشی دانشجویان

- سازماندهی و هماهنگی با گروههای آموزشی جهت برنامه ریزی کلاس های درسی دانشجویان و هماهنگی با سایر دانشکده ها در راستای ارائه دروس عمومی
- انجام مکاتبات اداری و آموزشی با معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، اداره کل آموزش، امور دانشجویی و ...
- انجام کلیه امور مرتبط با فارغ التحصیلی دانشجویان در دانشکده
- تهیه و بررسی درخواست های دانشجویی در سیستم گلستان( گواهی اشتغال به تحصیل، مرخصی تحصیلی و ...)
- پیگیری و نظارت مستمر بر مکاتبات گروه های آموزشی به جهت پاسخگویی در موعد مقرر و ایجاد هماهنگی بین دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده با گروه های آموزشی در دانشکده
- انجام کلیه امور مربوط به برگزاری امتحانات پایان ترم( قبل از شروع تا روز پایانی امتحانات) و نظارت بر ثبت و تایید نهایی نمرات دانشجویان