امور عمومی


DDR Menu

امور عمومی

  جناب آقای خسرو فخیره رئیس امور عمومی دانشکده

 

 

شرح وظایف :

 • دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه
 • تأمین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات
 • انجام اقدامات لازم برای تأمین نظافت و سالم سازی محل کار و تأمین بهداشت محیط مناسب برای ارائه خدمات
 • تأمین وسایل ارتباطی مورد نیاز در جهت تسهیل انجام ارائه خدمات
 • تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان
 • برنامه‌ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی
 • برنامه‌ریزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیر ضروری
 • برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی ، انبارداری ، تعمیرات
 • رسیدگی به امور مربوط به قراردادها و شرکت در جلسات آن
 • نظارت به محل برگزاری کلاسهای آموزشی
 • رسیدگی و صدور دستور لازم به نامه‌ها و گزارشهای رسیده
 • نظارت بر برگزاری امتحانات پایان ترم
 • رسیدگی به امورات باغ تحقیقاتی زیست اقلیمی دانشکده