کارکنان


کارکنان

مسئول امور عمومی
آقای مهدی احمدی مجد شماره تماس: 31136763
کارشناس مجله علوم تربیتی و روانشناسی
خانم فاضله ریگی شماره تماس 31136817
کارشناس پژوهشی
آقای داود مختاری شماره تماس: 31132607 ایمیل: davoudmokhtari70@gmail.com
رئیس دفتر و مسئول دبیر خانه
خانم مریم شاهبختی شماره تماس: 31136770
رئیس آموزش دانشکده
خانم زهره زارع نژاد شماره تماس: 31136762 ایمیل: zzare85@yahoo.com
کارشناس تحصیلات تکمیلی
خانم معصومه شهابی شماره تماس: 31136762 ایمیل: m.shahab955@yahoo.com
کارشناس آموزش
خانم لیلا خسرو مهر شماره تماس: 31136762
کارشناس علوم تربیتی-مدیریت و برنامه ریزی
خانم آمنه محمد قاسمی شماره تماس: 31136765
کارشناس علوم تربیتی-آموزش و پرورش
خانم اقدس مرادی شماره تماس: 31136769
کارشناس روانشناسی
خانم شهربانو صفوی شماره تماس: 31136765
کارشناس آزمایشگاه
خانم هانیه شیخ شماره تماس: 31132627