کارکنان


DDR Menu

کارکنان

رئیس اداره آموزش دانشکده
ابوذر سارانی شماره داخلی : 6480 شماره مستقیم : 31136480 فکس : پست الکترونیک : a_sarani64@yahoo.com
کارشناس امور پژوهشی
علی گلوی شماره داخلی : 6480 شماره مستقیم : 31136480 فکس : پست الکترونیک :
کارشناس سایت دانشکده
محمد سمیعی شماره داخلی:6485 شماره مستقیم:31136485 پست الکترونیک: mohamadsamii.67@gmail.com