طرح های پژوهشی


طرح های پژوهشی

- مدیریت حفاظت، آماده سازی و مرمت پایگاه میراث فرهنگی محوطه تاریخی بمپور- جناب مهندس محسن کیهان پور- 98/1/1الی 98/12/29

- طرح مطالعاتی مدیریت، حفاظت، آماده سازی و مرمت پایگاه میراث فرهنگی محوطه تاریخی بمپور- جناب مهندس کیهان پور- 99/1/1 الی 99/12/29