اعضای هیأت علمی


هیأت علمی

مرضیه رضایی
مرضیه رضایی
marziye68rezaei@gmail.com
دانشکده هنر و معماری
مربی
سمیه میرنژاد
سمیه میرنژاد
mirnezhad.sm@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
مربی
1394 1399
ابوالقاسم نعمت شهربابكی
ابوالقاسم نعمت شهربابكی
shahrbabki@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
مربی
1394 1399