اعضای هیأت علمی


هیأت علمی

علی پیری
علی پیری
ali.piri@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار
1394 1402
مرضیه رضایی
مرضیه رضایی
m.rezaei@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
مربی
1399 1401
سمیه میرنژاد
سمیه میرنژاد
mirnezhad.sm@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
مربی
1394 1402
ابوالقاسم نعمت شهربابكی
ابوالقاسم نعمت شهربابكی
shahrbabaki@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار
1394 1401