مدیر گروه


مدیر گروه

ابوالقاسم نعمت شهربابكی
مدیر گروه
ابوالقاسم نعمت شهربابكی
shahrbabaki@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار
1394 1401

شرح وظایف مدیران گروههای آموزشی

- ارائه برنامه های اجرایی برای رشد کمی و کیفی آموزشی و توسعه گروه آموزشی ذیربط براساس طرح جامع راهبردی دانشگاه
 - تدوین و ارائه تقویم و برنامه زمان بندی حضور خود و اعضاء هیات علمی گروه ، جلسات و سایر فعالیتهای ( آموزشی و پژوهشی ) مرتبط با گروه آموزشی و اطلاع رسانی موثر و شفاف در این زمینه به رئیس دانشکده
- مستند سازی اسناد و سوابق در گروه
- جلب مشارکت اعضای هیات علمی و کلیه همکاران گروه آموزشی در برنامه ریزی ها و توسعه فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی گروه و تصمیم گیری های ذیربط
- اجرای طرح ارزیابی درونی در گروه آموزشی براساس دستورالعمل های ابلاغی و مستند سازی نتایج آن به طور ادواری به عنوان یکی از مهمترین اسناد برنامه ریزی گروه و ارائه آن به رئیس دانشکده
- روز آمد نمودن و باز نگری برنامه های درسی و آموزشی گروه و نظارت و اجرای دقیق برنامه های درسی مصوب و بازنگری شده با رعایت قوانین مربوط
- برنامه ریزی و تشکیل منظم جلسات گروه و هم اندیشی در خصوص تازه های علمی با اعضای هیات علمی و دانشجویان
- برنامه ریزی برای برگزاری سمینارها ، میز گردها ، کارگاههای آموزشی و دوره های کوتاه مدت تخصصی
- پاسخگویی مکتوب ، دقیق، کارشناسانه و به موقع به درخواستها و مکاتبات ارجاعی از سوی مسئولان دانشکده و دانشگاه
- مشارکت و همکاری در فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و فوق برنامه دانشکده و دانشگاه
- برنامه ریزی برای جذب نیروی متخصص ( هیات علمی و کارشناس ) و تلاش در جذب امکانات و تجهیزات مورد نیاز و منابع مالی برای گروه آموزشی
- تهیه گزارش عملکرد فعالیتهای گروه و اعضای هیات علمی ذیربط در پایان هر سال تحصیلی و در پایان دوره مدیریت و ارائه آنها به رئیس دانشکده
- توزیع عادلانه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی بین اعضای هیات علمی گروه ( دروس ، پایان نامه ها ، رساله ها و سایر موارد)
- نظارت بر انجام فعالیتها در گروه و اجرای ضوابط و آیین نامه های آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و اداری و مالی و سایر مصوبات شوراهای دانشکده و دانشگاه
- برنامه ریزی جهت انجام طرحهای پژوهشی کاربردی و مورد نیاز کشور به کمک اعضای هیات علمی در گروه
- همسو نمودن فعالیتهای گروه با راهبردها و سیاستهای کلان دانشکده و دانشگاه
- برنامه ریزی و نظارت بر تصویب و اجرای به موقع پایان نامه ها ، رساله ها ، آزمونها و سمینارهای دوره ای دانشجویان
- برنامه ریزی برای توسعه رشته تحصیلی در گروه و تاسیس گرایشهای کاربردی مورد نیاز و ایجاد رشته های جدید و میان رشته ای در گروه
- برنامه ریزی و نظارت بر فعالیتهای اعضای هیات علمی گروه به منظور اختصاص وقت مشاوره علمی و فرهنگی و تعامل با دانشجویان
- برنامه ریزی و نظارت بر رعایت اصول ایمنی و محیط زیست در فعالیتهای گروه
- تلاش و ترغیب اعضای هیات علمی در تولید علم و چاپ و انتشار تولیدات علمی ( مقاله علمی - پژوهشی ، علمی ترویجی ، کنفرانسها ، تالیف و تصنیف ، نقد کتاب ، اختراع ، جشنواره های علمی ، هنری ، مسابقات بین المللی و ..) - انجام سایر امور ارجاعی از سوی دانشکده و دانشگاه
- برنامه ریزی بهینه برای ارائه دروس آموزشی و نظارت بر ثبت نام دانشجویان در آغاز هر ترم
 - رعایت مقررات و قوانین و ضوابط مالی در کسب درآمدها و هزینه کرد