امکانات گروه


کارگاه ها

کارگاه رنگرزی

هدف کارگاه: آشنا نمودن دانشجویان با رنگ و روشهای رنگ آمیزی سنتی است .

کار اجرایی: کار با رنگهای گیاهی و شیمیایی و رنگ آمیزی انواع نخهای طبیعی و مصنوعی


كارگاه ابگينه

هدف کارگاه: آشنا سازی دانشجویان با مراحل ساخت صنایع دستی شیشه ای به صورت عملی و همچنین آشنایی با ابزار ومصالح کار و انواع روشهای ساخت آن


كارگاه سفال وكاشي

هدف کارگاه : آشنا سازی دانشجویان با مراحل ساخت صنایع دستی سفالین ، سرامیکی، کاشی و ... به صورت عملی و همچنین آشنایی با ابزار ومصالح کار و انواع روشهای ساخت آن

کارهای اجرائی: چرخکاری سفال ،نقش برجسته های سفالی و سرامیکی، ساخت حجم و مجسمه های سرامیکی و سفالی به روشهای فتیله ای و قالبی ، انجام آزمایشات و ساخت انواع لعاب


کارگاه نساجی بافت

هدف کارگاه : آشنا نمودن دانشجویان با صنایع نساجی و بافت در سه شاخه اصلی : ۱-قالی بافی۲- گلیم بافی۳- زری بافی، مخمل بافی، ترمه بافي،پارچه بافي

کار اجرایی: بافت گلیم، قالی و انواع پارچه


كارگاه فلز وقلمزني

هدف کارگاه: آشنا نمودن دانشجویان با ابزار و وسایل ومصالح قلمزنی در سه شاخه اصلی چکش کاری، قلمزنی ، ملیله کاری، همچنین شناخت انواع قلم و فلز، انواع روشهای کار ، پیاده سازی طرح و اجرا کار

کار اجرایی : انواع ظروف کاربردی و تزئینی قلمزنی، انواع تابلوها و نقش برجسته های قلمزنی


کارگاه طراحی

هدف کارگاه: آشنایی دانشجو با خط و طرح و مفاهیم طراحی و زمینه های طراحی از قبیل طبیعت، طبیعت بی جان،فیگوراتیو،پرسپکتیو و ...


کارگاه چوب وحجم


کارگاه فلز


کارگاه بافت گلیم ونساجی