اعضای هیأت علمی


هیأت علمی

حمیدرضا آویشی
حمیدرضا آویشی
hamidrezaavishi@gmail.com
دانشکده هنر و معماری
استادیار
1399 1400
عباس بزرگمهر
مدیر گروه
عباس بزرگمهر
bozorgmehr_art@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار
1400 1400
محمدرضا حسنی
محمدرضا حسنی
m.r.hassani@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار
1392 1400