هيات علمي

حلیمه پودینه
حلیمه پودینه
hpudine@gmail.com
دانشکده هنر و معماری
مربی
1393 1395
كریم بخش ترشابی
كریم بخش ترشابی
torshabi@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
مربی
1394 1394
فرزانه دادگر
فرزانه دادگر
dadgar.f@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
مربی
1396 1401
محسن راشكی
محسن راشكی
mrashki@eng.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار
1391 1400
محمد علی سرگزی
مدیر گروه
محمد علی سرگزی
masargazi@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار
1393 1401
محمدعلی قصری
محمدعلی قصری
magh@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار
1397 1401
كامبیز مشتاق گوهری
كامبیز مشتاق گوهری
kmgohari@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار